Ochrona danych osobowych

1. Przepisy prawa, w oparciu o które przetwarzane są Państwa dane osobowe.
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy
innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie
danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis)
również w porządku krajowym.
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż
Administratorem danych osobowych jest BRYZEK – Elżbieta Sylwia Bryzek z siedzibą ul.
Dzielnej 64, 01-029 Warszawa
Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?
Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres
info@bryzek.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.
Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez w/w
Administratorów danych, w następujących celach:
1. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub
telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.
1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f)
RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub
relację biznesową,
2. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub
telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych,
współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
3. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na
zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami
lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony
interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie
usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane
przez Państwa pytania,
4. w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
5. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy, gdzie
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c) RODO).
3. Udostępnianie lub powierzanie danych osobowych.
Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych,
organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów
prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO
(Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający,
inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi
podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i
organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)
Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku
przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie
może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.
4. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych.
Informujemy, iż:
1. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez
czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody. Informacje o prawie do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
2. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do
BRYZEK – Elżbieta Sylwia Bryzek – przez czas nieokreślony, do momentu
wycofania udzielonej zgody,
3. W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów
biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – przez czas
nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,
4. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na
zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami
lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji oraz
przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
5. w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do
przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający
z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
6. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas
trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów
prawa.
5. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą.
Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do przenoszenia danych.
Kto jest organem nadzorczym?
Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?
Informuje się, że podanie danych osobowych jest:
1. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług –
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości
przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do
produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
2. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do
BRYZEK – Elżbieta Sylwia Bryzek – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym
marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub
elektroniczną od BRYZEK – Elżbieta Sylwia Bryzek,
3. W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów
biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania
informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług
drogą telefoniczną lub elektroniczną należących do partnerów biznesowych
współpracujących z Administratorem danych,
4. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na
zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami
lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,
5. w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania
oferty,
6. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest
wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie.
6. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu
Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają
Państwo zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W przypadku, gdy
Administrator danych będzie korzystał z takich narzędzi jak pliki cookies, narzędzi Google
Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/
pl.html) lub narzędzi mediów społecznościowych jak na przykład Facebook (https://
www.facebook.com/about/privacy/cookies), zostaną państwo o tym niezwłocznie
poinformowani.
7. Źródło pochodzenia danych.
Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W
przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.
Jak zabezpieczamy dane osobowe?
Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych
wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
BRYZEK – Elżbieta Sylwia Bryzek